Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno

1.1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Pogoji) določajo pogoje nakupa in prodaje blaga in storitev podjetja Enolyse d. o. o.
1.2. Enolyse d. o. o. Pogoje objavi na spletni strani, dostopni pa so tudi na sedežu podjetja.
1.3. Podatki o Enolyse d. o. o.:

 • Podjetje: ENOLYSE d. o. o.
 • Sedež: Brežice
 • Poslovni naslov: Valvasorjeva ulica 33, 8250 Brežice
 • Matična številka: 6491529000
 • Davčna številka: 17183065
 • ID za DDV: SI 17183065
 • E-naslov: info@enolyse.com
 • Spletna stran: http://enolyse.com

2. Opredelitev pojmov

2.1. Kupec po teh Pogojih je pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve ali kupuje blago pod temi Pogoji in ki z Enolyse d. o. o. sklene prodajno pogodbo o nakupu blaga.
2.2. Potrošnik je vsaka fizična oseba, kot taka definirana po veljavnem pravu, ki pridobiva ali uporablja blago za namene, ki ne spadajo v njeno poklicno ali pridobitno dejavnost.
2.3. Sredstva za komuniciranje na daljavo so tista komunikacijska sredstva, ki omogočajo sklenitev pogodbe tako, da ni potrebna istočasna fizična prisotnost pogodbenih strank. Ta sredstva so zlasti: pisemske pošiljke in druge tiskovine, katalogi, telefonski pogovori, oglaševanje v tisku z naročilnico, televizijska prodaja, faksimile naprava, elektronska pošta in svetovni splet ali internet.
2.4. Blago po teh pogojih pomeni vse predmete, aplikacije ipd., ki jih kupec na podlagi sklenitve prodajne pogodbe kupi od Enolyse d. o. o.
2.4.1. EnoApp je mobilna aplikacija, ki uporabniku omogoča preprosto vodenje opravil v kleti. Podatke shranjuje lokalno na mobilnem telefonu, prav tako pa jih varnostno kopira na naš spletni strežnik. Za nemoteno delovanje uporablja WIFI in Bluetooth povezavo, kamero na telefonu in lokalne nastavitve telefona, kot je npr. jezik naprave.
2.4.2. EnoMeter je pametni senzor, ki meri sladkor in temperaturo. Na cisterno ga je možno priviti skozi 1/2” nastavek. Deluje na baterije. Senzor meri avtomatsko in zvezno ter izmerjene vrednosti prek Bluetooth povezave brezžično pošilja na vaš pametni telefon. EnoMeter vsebuje tudi lokalni spomin, ki se briše na določeno periodo.

3. Nakup blaga in storitev

3.1. Lastnosti blaga in storitev so opredeljene pri posameznem blagu ali storitvi in so posredovane kupcu ob nakupu blaga ali storitev.
3.2. Vse cene so določene v evrih in vključujejo DDV, razen če ni izrecno določeno ali dogovorjeno drugače. Enolyse d. o. o. si pridržuje pravico do spremembe cen.
3.3. Morebitne druge dajatve za primer dobave v tretje države niso vključene v ceno.
3.4. Pogoji in roki posebnih ponudb so označeni pri posameznem blagu ali storitvi.
3.5. Če kupec neupravičeno odstopi od pogodbe pred dobavo blaga, mu ima Enolyse d. o. o. pravico zaračunati stroške, ki bi nastali zaradi takšnega odstopa, ter pravico do odškodnine po splošnih pravilih, ki veljajo za odškodninsko odgovornost. Ta določba se ne uporablja za potrošnike.
3.6. S potrditvijo naročila kupec samodejno sprejme Pogoje. Pogoji izključujejo kakršnekoli druge pogoje z izjemo pisne pogodbe, ki jo podpišeta kupec in Enolyse d. o. o.
3.7. Dodatni stroški, povezani z naročilom (pošiljanje, pakiranje ipd.), so navedeni pri posamezni ponudbi. Kupec je o dodatnih stroških obveščen pred zaključkom oddaje naročila.
3.8. Slike blaga so simbolične.
3.9. Enolyse d. o. o. jamči za stvarne in pravne napake blaga, v skladu z veljavno zakonodajo. Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu.

4. Nakup blaga in storitev na daljavo in zunaj poslovnih prostorov

4.1. Ti Pogoji določajo pogoje poslovanja v zvezi z nakupom in prodajo blaga in storitev na daljavo.
4.2. Pogodba, sklenjena na daljavo, je pogodba, sklenjena med Enolyse d. o. o. in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi Enolyse d. o. o., ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.
4.3. Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, je pogodba med Enolyse d. o. o. in potrošnikom, ki se sklene ob istočasni prisotnosti podjetja in potrošnika zunaj poslovnih prostorov Enolyse d. o. o.
4.4. Kupec in potrošnik se morata pred sklenitvijo pogodbe seznaniti s temi Pogoji, ter s sklenitvijo pogodbe potrditi strinjanje s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz Pogojev.
4.5. Za potrošnika in Enolyse d. o. o. veljajo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz veljavne potrošniške zakonodaje, ki se uporabi za pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

5. Načini nakupa blaga in storitev na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

5.1. Telefonsko naročilo
5.1.1. Z naročilom po telefonu kupec odda naročilo za blago ali storitve.
5.1.2. Kupec v telefonskem pogovoru sporoči vse podatke, potrebne za sklenitev pogodbe.
5.1.3. Če se bodo stroški naročila razlikovali od splošne tarife, bo Enolyse d. o. o. obvestila kupca o višini takih stroškov.
5.2. Spletna mesta in mobilne aplikacije Enolyse d. o. o.
5.2.1. Blago kupec naroči tako, da v spletnem obrazcu vpiše željeno količino naprav in svoje osebne podatke. Plačilo je možno preko platforme PayPal ali s kreditno kartico. Kupec bo na e-mail prejel potrdilo o naročilu. Blago je nato dostavljeno po pošti.
5.2.2. Enolyse d. o. o. lahko kupcu prizna popust za takojšnje plačilo, v takem primeru ima kupec pravico izbrati takojšnje plačilo s popustom, ki je določen na spletni strani, v nasprotnem primeru pa boste morali plačati polno ceno 3 dni pred pošiljanjem paketa.

6. Varovanje in obdelava podatkov

6.1. Kupec z vnosom podatkov na spletno mesto, mobilno aplikacijo ali kako drugače, dovoljuje obdelavo osebnih podatkov. Enolyse d. o. o. uporablja in hrani pridobljene podatke v skladu z veljavno zakonodajo.
6.2. Osebni podatki se zbirajo izključno za namene obdelave naročila in za interne potrebe Enolyse d. o. o., za potrebe izvršitve plačila naročila, statistične namene, pošiljanje ponudb, segmentacijo kupcev, obdelavo nakupnega obnašanja, pošiljanje reklamnega gradiva in ponudb ipd.

7. Plačilne metode

7.1. Ob nakupu lahko kupec glede na način nakupa izbira med naslednjimi plačilnimi metodami:

 • kreditna/debetna kartica,
 • Paypal,
 • plačilo po povzetju,
 • plačilo s predračunom.

7.2. Stroški, povezani z uporabo izbranega načina plačila, se zaračunajo v skladu s pogoji in ceniki ponudnikov plačilnih storitev. Kadar so stroški zaračunani kupcu, je kupec na to opozorjen med nakupom.
7.3. Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun za nakupljeno blago dostavljen s paketom z nakupljenim blagom. Enolyse d. o. o. v svoji bazi hrani elektronsko kopijo računa.
7.4. Do popolnega plačila blaga je le-to last Enolyse d. o. o. V primeru neplačila blaga, Enolyse d. o. o. zahteva vračilo blaga v brezhibnem stanju.
7.5. Enolyse d. o. o. se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Enolyse d. o. o. ne odgovarja za morebitno krajo podatkov, razen v primeru krivde Enolyse d. o. o.

8. Prednaročilo

8.1. Enolyse d. o. o. lahko za blago, ki še ni na voljo za dobavo, pridobiva prednaročila.
8.2. Enolyse d. o. o. lahko za prednaročilo kupcu ponudi popust, v primeru, da kupec poravna kupnino kot predplačilo.
8.3. Pogoji in višina popusta so označeni pri posameznem blagu. Kupec ima v takem primeru izbiro, ali kupi blago s popustom in plača predplačilo ali pa kupi blago po polni ceni in ga v celoti plača ob dobavi.
8.4. Če kupec neupravičeno odstopi od pogodbe pred dobavo blaga, mu ima Enolyse d. o. o. pravico zaračunati stroške, ki bi nastali zaradi takšnega odstopa, ter pravico do odškodnine po splošnih pravilih, ki veljajo za odškodninsko odgovornost. Ta določba se ne uporablja za potrošnike.

9. Sklepanje pogodb

9.1. Prodajna pogodba je praviloma sklenjena, ko Enolyse d. o. o. kupcu posreduje potrdilo o naročilu, razen če ti pogoji določajo drugače.
9.2. V primeru plačila s kreditno/debetno kartico ali Paypal-om se šteje, da je pogodba sklenjena v trenutku uspešno opravljene avtorizacije plačila. V primeru neuspešne avtorizacije bo Enolyse d. o. o. o tem obvestil kupca.
9.3. Potrdilo o opravljenem nakupu bo kupec prejel na elektronski naslov, ki ga bo navedel ob naročilu v skladu s Pogoji.
9.4. Pogodba se sklene bodisi v slovenskem bodisi v angleškem jeziku, medtem ko so Pogoji objavljeni v obeh jezikih.
9.5. S klikom na gumb “naroči” kupec izjavlja: da je starejši od 18 let ter da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.
9.6. Enolyse d. o. o. si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu z Enolyse d. o. o. v zvezi z nakupom ali zlorablja pravico do vračila blaga skladno z zakonodajo.

10. Dobava

10.1. Morebitni stroški in pogoji dostave so opredeljeni v postopku nakupa.
10.2. Enolyse d. o. o. bo blago dostavil v dogovorjenem roku in skladno s pogoji in ceniki, ki jih določa dostavljavec.
10.3. Naročeni izdelki so poslani na naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu.

11. Pravica do odstopa od pogodbe pri nakupu na daljavo ali izven poslovnih prostorov

11.1. Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od dobave blaga Enolyse d. o. o. pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba sporočiti razlog za svojo odločitev, in sicer:

 • na e-mail naslov: info@enolyse.com,
 • na poštni naslov: Valvasorjeva ulica 33, 8250 Brežice, Slovenija.

11.2. Šteje se, da je odstopna izjava pravočasna, če je poslana v roku, omenjenem v prejšnjem odstavku.
11.3. Potrošnik blago vrne Enolyse d. o. o. na poslovni naslov, opredeljen v členu 1.3. teh pogojev, v 14 dneh od dneva podane izjave o odstopu. Kupec v takem primeru krije stroške vračila blaga. Blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta ter vsa podporna dokumentacija, ki se nanaša na blago.
11.4. Enolyse d. o. o. potrošniku vrne vsa opravljena plačila v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema odstopne izjave. Enolyse d. o. o. ima pravico vračilo plačila zadržati do prejema vrnjenega blaga brez zamudnih obresti. Enolyse d. o. o. bo plačila vrnil v enaki obliki, kot jih je prejel.
11.5. Vrnitev prejetega blaga v roku iz prve točke tega odstavka se šteje za odstopno izjavo.
11.6. Potrošnik nima pravice do odstopa pogodbe, če gre za blago, ki je izdelano po navodilih potrošnika in je prilagojeno njegovim potrebam, ali če gre za zapečatene avdio- ali videoposnetke in računalniške programe, če je kupec po dostavi odprl varnostni pečat.
11.7. Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno za ugotovitev dejanskega stanja blaga. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži.
11.8. Kupec lahko od pogodbe odstopi v skladu z določbami obligacijskega prava.

12. Intelektualna lastnina

12.1. Z nakupom kupec pridobi neizključno, neprenosljivo in preklicno pravico uporabljati blago skladno z določbami Pogojev. Pravice intelektualne lastnine pripadajo izključno Enolyse d. o. o. in njegovim podizvajalcem.
12.2. Vse sestavine blaga, kot so besedilo, grafični prikazi, razlikovalni znaki, logotipi, slike in programska oprema, so last Enolyse d. o. o. ali dobaviteljev, in zaščiteni po veljavnem pravu.
12.3. Kupec blaga ne bo zlorabil za škodljive posege v aplikacijo, spletno stran in druge predmete. Blaga ne bo uporabljal na način, ki bi pri uporabi blaga Enolyse d. o. o. oviral druge kupce. Blaga ne bo zlorabil zato, da bi pridobil dostop do spletnih strani ali aplikacij Enolyse d. o. o., drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih z Enolyse d. o. o.

13. Izbira prava in jurisdikcije

13.1. Pravo, ki se uporabi, je veljavno pravo Republike Slovenije.
13.2. Če je katera od določb teh Pogojev po veljavnem pravu neveljavna, ostane v preostalem pogodba v veljavi, neveljavna določba pa se zamenja s primernim zakonskim določilom ali pa dogovorom pogodbenih strank.
13.3. Morebitne spore si bosta pogodbeni stranki prizadevali reševati sporazumno. V primeru, da dogovor ne bo možen, je za reševanje pristojno sodišče v Krškem.
13.4. Pogoji so objavljeni v slovenskem in angleškem jeziku. Pogoji v slovenskem jeziku so zavezujoči.

14. Končne določbe

14.1. Ti pogoji pričnejo veljati dne 5. marca 2015.
14.2. Pogoji se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu.
14.3. Za posamezno naročilo veljajo Pogoji, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

enolyse © 2018